Кримінальне право (Особлива частина)
(Кримінальне право (Особлива частина))

Мета вивчення навчальної дисципліни

Курс “Кримінальне право України (Особлива частина)” – є одним з центральних курсів серед усіх юридичних дисциплін, що викладаються на юридичних факультетах вищих навчальних закладів.

Даний навчальний курс є семестровим. Він запланований на п’ятий навчальний семестр для студентів ІІІ курсу як денної, так і заочної форми навчання.

Вивчення нормативного курсу „Кримінальне право України” (Особлива частина) пов’язане із необхідністю підготовки висококваліфікованих спеціалістів та являє собою невід’ємну, обов’язкову частину процесу навчання. Високі знання кримінального законодавства – також важлива умова успішної роботи системи правоохоронних органів, а також іншої правової роботи. Розробка наукового світосприйняття у студентів передбачає знання різноманітних поглядів, які є в науці кримінального права щодо деяких дискусійних питань.  Тому, необхідно критично осмислити ці наукові позиції і розробити своє теоретичне бачення. Отже, при підготовці до опануванні даного курсу, слід чітко розуміти мету навчальної дисципліни, що полягає: 1) в ознайомленні майбутніх юристів із основоположними, вузловими проблемами цієї галузі права та формуванні у них необхідних теоретичних знань, що базуються на законодавстві та слідчо-судовій практиці; 2) в детальному вивчені та закріплені найбільш актуальних та практично-вживаних норм Особливої частини кримінального закону; 3) у вироблені практичних навиків застосування положень кримінального законодавства в конкретних життєвих ситуаціях.

Для досягнення вищезазначеної мети передбачено вирішення низки актуальних завдань, які полягають в забезпечені засвоєння студентами основних положень нормативного курсу. Ці завдання можна конкретизувати на наступні: 1) подати поняття Особливої частини кримінального права України та визначити її актуальність на сучасному етапі розвитку; 2) провести класифікацію усіх суспільно небезпечних діянь в залежності від родового об’єкту та подати їх загальний кримінально-правовий аналіз; 3) проаналізувати об’єктивні та суб’єктивні ознаки низки важливих юридичних складів; 4) з’ясувати соціальне призначення кримінального законодавства та встановити його ефективність.

Вивчаючи курс Особливої частини кримінального права, потрібно використовувати основні положення Конституції України та інших чинних нормативно-правових актів. Глибокий аналіз чинного Кримінального кодексу України також є необхідною умовою  успішного опанування курсу “Кримінальне право України (Особлива частина)”. Для правильного розуміння і уяснення змісту декотрих інститутів не варто обмежуватись вивченням тільки підручників, а й ознайомитись з додатковою науковою літературою.